ozan logo

Hệ thống đặt hàng trước

Áp dụng với các cửa hàng tại Chemist Warehouse...

Nhập số điện thoại của bạn

Hình ảnhTênNhập số lượngGiá (dự kiến)Thành tiền

Phí mua hộ Chemist 13-14-15.12.2021

  • Dưới $300 - 10%
  • Trên $300 -$400 - 5%
  • Trên $400 - miễn phí mua hộ
  • Trên $5000 - miễn phí mua hộ + tặng 5% voucher OZAN trị giá đơn hàng.
0
TỔNG TIỀN HÀNG

0


* Inbox shop với mã đơn hàng đặt trước của bạn. Shop sau đó sẽ gửi bill cuối cùng mà bạn cần thanh toán.

Enter customer Phone number

Add product url from www.chemistwarehouse.com.au and quantity you want to buy.

QtyProduct URLQtyProduct URL

Order Summary

Image Product name Price $ Quantity Subtotal $

facebook gmail
0433 274 455

9AM – 6PM